ANBI informatie Stichting Vermogensbeheer


A. ALGEMENE GEGEVENS
Naam ANBI: STICHTING VERMOGENSBEHEER NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE (IN HERSTELD VERBAND) TE SCHIEDAM
RSIN / Fiscaalnummer: 816874268
Website adres: www.hhg-schiedam.nl
E-mail: plantagekerk@hhg-schiedam.nl
 

De Stichting Vermogensbeheer Nederlandse Hervormde Gemeente (in hersteld verband) te Schiedam heeft ten doel de behartiging van alle belangen, zo wel van onstoffelijke als van stoffelijke aard, van de kerkgemeenschap te Schiedam ter verbreiding van de leer overeenkomstig de Heilige Schrift als het Woord van God en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid, zoals vastgesteld door de Nationale Synode van Dordrecht, gehouden in de jaren 1618-1619.
De genoemde kerkgemeenschap is de Hersteld Hervormde Gemeente te Schiedam (HHG Schiedam).
De Hersteld Hervormde Gemeente te Schiedam is een lokale geloofsgemeenschap die behoort tot de Hersteld Hervormde Kerk. In het statuut (kerkorde) van de Hersteld Hervormde Kerk is dit in artikel I lid 1 als volgt omschreven: “De Hersteld Hervormde Kerk, overeenkomstig haar belijdenis openbaring van de ene heilige katholieke of algemene christelijke kerk, bestaat uit al de Hersteld Hervormde gemeenten (…), in Nederland, (…).“
De kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor kerkleden, gemeenten, diaconieën en andere onderdelen van de kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerkelijke-regelingen/kerkorde.

   
B. SAMENSTELLING BESTUUR
 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit 3 personen.  Om een nauwe samenwerking met de kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde gemeente te bevorderen bestaat het bestuur van de Stichting uit dezelfde personen als de Kerkvoogdij van de HHG Schiedam.

C. DOELSTELLING / VISIE
 

De Hersteld Hervormde Kerk verwoordt in de eerste artikelen van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Hersteld Hervormde Kerk is overeenkomstig haar belijdenis openbaring van de ene heilige katholieke of algemene christelijke kerk en bestaat uit al de Hersteld Hervormde gemeenten, alsmede de in haar verband opgenomen Hersteld Hervormde gemeenten buiten Nederland en haar classes.
  2. In dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als de bron der prediking en enige regels des geloofs doet de gehele kerk, ook in haar ambtelijke vergaderingen, in gemeenschap en in overeenstemming met de belijdenis der vaderen, en in het besef van haar verantwoordelijkheid voor het heden, zich strekkende naar de toekomst van Jezus Christus, belijdenis van de Drieënige God zoals Hij Zichzelf in Zijn Woord heeft geopenbaard.
  3. De kerk is, naar het bevel en voorbeeld van Christus, geroepen om aan alle mensen en machten het evangelie te verkondigen, betuigende de bekering tot God en het geloof in Jezus Christus.
D. BELEIDSPLAN
 

Van toepassing is de kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk.
Een beleidsmatige samenvatting hiervan is te vinden via deze link: www.hersteldhervormdekerk.nl

E. BELONINGSBELEID
 

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘regeling voor de predikantstraktementen’. Verder heeft de gemeente geen medewerkers in loondienst. De beloning van eventuele medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Hersteld Hervormde Kerk’. De hierop betrekking hebbende regelingen zijn te raadplegen op de website van de Hersteld Hervormde Kerk.  
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. VERSLAG ACTIVITEITEN
 

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van kerkvoogden en het college van diakenen. Binnen de kaders van hun verantwoordelijkheid waken zij over de financiële stabiliteit van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan kerkenraad en gemeente. Een uittreksel van de belangrijkste activiteiten treft u hieronder aan. De kerkenraad draagt de eindverantwoordelijkheid over de activiteiten die er in de gemeente plaatsvinden.
De wekelijkse activiteiten die plaatsvinden zijn: openbare erediensten, catecheseonderwijs, verenigingsleven, bijeenkomsten voor jongeren en ouderen, Bijbellezingen, Bijbelkring, evangelisatieprojecten, diaconale zorg, etc. Veel activiteiten worden ontplooid met medewerking van gemeenteleden.

G. VOORGENOMEN BESTEDINGEN
 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

H. VERKORTE STAAT VAN BATEN EN LASTEN MET TOELICHTING
 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolommen rekening inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen van de verschillende jaren. De balans geeft inzicht in de geldmiddelen en het vermogen.
Op 1 januari 2014  is de kerkvoogdij binnen onze gemeente in werking getreden. Vanaf die tijd concentreren de financiële handelingen van de Hersteld Hervormde Gemeente zich voornamelijk bij de Kerkvoogdij van de HHG Schiedam. De financiële handelingen met betrekking tot het beheer en onderhoud van het kerkgebouw worden echter nog voor het merendeel verricht door de Stichting 1618-1619. T/m 2013 vielen alle genoemde posten vrijwel volledig onder de Stichting 1618-1619. Vanaf 2013 concentreren de activiteiten van de Stichting Vermogensbeheer  zich voornamelijk op het ondersteunen van de Kerkvoogdij en de Stichting 1618-1619 vanuit haar vermogen. De ANBI gegevens van de Hersteld Hervormde Gemeente (Kerkvoogdij), de Stichting 1618-1619 en de Stichting Vermogensbeheer zijn alle te vinden in de ANBI-informatie op de website van onze gemeente.

 

 

Begroting

Rekening

Rekening

 

2024

2023

2022

baten

 

 

 

Baten uit bezittingen

€ 0,00

€ 186,83

€ 0,00

Bijdragen gemeenteleden (levend geld)

€ 200,00

€ 0,00

€ 0,00

Bijdragen van derden

€ 0,00

 € 0,00

€ 0,00

Totaal baten (a)

€ 200,00

€ 186,83

€ 0,00

 

 

 

 

lasten

 

 

 

Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Pastoraat

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Lasten kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Verplichtingen/bijdragen andere organen

€ 0,00

€ 0,00

€ 50.000,00

Salarissen en vergoedingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Bankkosten

€ 120,00

€ 161,61

€ 124,89

Overige lasten

€ 0,00

€ 0,00

€  0,00

Totaal lasten (b)

€ 120,00

€ 161,61

€ 50.124,89

  Balans
 

 

31-12-2023

31-12-2022

 

 

31-12-2023

31-12-2022

Gebouw

€ 0,00

€ 0,00

 

Vermogen

€ 30.790,86

€ 30.765,84

Geldmiddelen

€ 30.790,86

€ 30.765,84

 

 

 

 

Totaal

€ 30.790,86

€ 30.765,84

 

 

€ 30.790,86

€ 30.765,84

  Toelichting
 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de kerkelijke bijdrage en collecten gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Ontvangen inkomsten worden besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (traktement predikant, salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

ANBI-Informatie Stichting Vermogensbeheer versie 1 juni 2024

   
 
Naar de pagina ANBI-gegevens HHG Schiedam
 
Naar de pagina informatie & contact