ANBI informatie Diaconie HHG te Schiedam


A. ALGEMENE GEGEVENS
Naam ANBI: DIACONIE VAN HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE TE SCHIEDAM
RSIN / Fiscaalnummer: 824145331
Website adres: www.hhg-schiedam.nl
E-mail:

diaconie@hhg-schiedam.nl

 

De Hersteld Hervormde Gemeente te Schiedam is een lokale geloofsgemeenschap die behoort tot de Hersteld Hervormde Kerk. In het statuut (kerkorde) van de Hersteld Hervormde Kerk is dit in artikel I lid 1 als volgt omschreven: “De Hersteld Hervormde Kerk, overeenkomstig haar belijdenis openbaring van de ene heilige katholieke of algemene christelijke kerk, bestaat uit al de Hersteld Hervormde gemeenten (…), in Nederland, (…).“ De gemeente beantwoordt aan haar diaconale roeping in de kerk en de wereld onder leiding van het college van diakenen. De kerkorde omschrijft dat als volgt in ordinantie 15, artikel 1, lid 1: “De gemeente, in al haar leden geroepen tot de dienst van de barmhartigheid, beantwoordt, onder de leiding of door de arbeid van de diakenen, aan deze roeping in het diaconaat.”
De diaconie is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. In ordinantie 15 artikel 12 lid 2 van de kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk is dat als volgt vastgelegd: “De diaconie heeft rechtspersoonlijkheid.”
De kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor kerkleden, gemeenten, diaconieën en andere onderdelen van de kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk : http://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerkelijke-regelingen/kerkorde
De Hersteld Hervormde Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente te Schiedam.

   
B. SAMENSTELLING BESTUUR
 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van alle vermogensrechtelijke aangelegenheden en de financiële middelen eigendommen van de diaconie. De diaconie bestaat uit 3 leden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de jaarrekening.

C. DOELSTELLING / VISIE
 

De Hersteld Hervormde Kerk verwoordt in de eerste artikelen van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
•  De Hersteld Hervormde Kerk is overeenkomstig haar belijdenis openbaring van de ene heilige katholieke of algemene christelijke kerk en bestaat uit al de Hersteld Hervormde gemeenten, alsmede de in haar verband opgenomen Hersteld Hervormde gemeenten buiten Nederland en haar classes.
•  In dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als de bron der prediking en enige regels des geloofs doet de gehele kerk, ook in haar ambtelijke vergaderingen, in gemeenschap en in overeenstemming met de belijdenis der vaderen, en in het besef van haar verantwoordelijkheid voor het heden, zich strekkende naar de toekomst van Jezus Christus, belijdenis van de Drieënige God zoals Hij Zichzelf in Zijn Woord heeft geopenbaard.
•  De kerk is, naar het bevel en voorbeeld van Christus, geroepen om aan alle mensen en machten het evangelie te verkondigen, betuigende de bekering tot God en het geloof in Jezus Christus.

D. BELEIDSPLAN
  Van toepassing is de kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk. Een beleidsmatige samenvatting hiervan is te vinden via deze link:
http://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerkelijke-regelingen/kerkorde
E. BELONINGSBELEID
 

De gemeente heeft geen medewerkers in loondienst. De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘regeling voor de predikantstraktementen'.
De beloning van diaconale medewerkers in loondienst – indien aanwezig - is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Hersteld Hervormde Kerk'. De hierop betrekking hebbende regelingen zijn te raadplegen op de website van de Hersteld Hervormde Kerk.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. VERSLAG ACTIVITEITEN
 

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van kerkvoogden en het college van diakenen. Binnen de kaders van hun verantwoordelijkheid waken zij over de financiële stabiliteit van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan kerkenraad en gemeente. Een uittreksel van de belangrijkste activiteiten treft u hieronder aan. De kerkenraad draagt de eindverantwoordelijkheid over de activiteiten die er in de gemeente plaatsvinden. Het college van diakenen is verantwoordelijk voor alle diaconale zorg en activiteiten.
De wekelijkse activiteiten die plaatsvinden zijn: openbare erediensten, catecheseonderwijs, verenigingsleven, bijeenkomsten voor jongeren en ouderen, Bijbellezingen, Bijbelkring, evangelisatieprojecten, diaconale zorg, etc. Veel activiteiten worden ontplooid met medewerking van gemeenteleden.

G. VOORGENOMEN BESTEDINGEN
 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit.

H. VERKORTE STAAT VAN BATEN EN LASTEN MET TOELICHTING
 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom rekening inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

 

Begroting

Rekening

Rekening

 

2024

2023

2022

Baten      
Collecten Diaconie € 4.250,00 € 5.110,25 € 1.661,01
Busje HHK Zending € 800,00 € 919,90 € 615,75
Giften Diaconie € 4.750,00 € 5.930,00 € 13.373,15
Doelcollecten en giften € 6.750,00 € 8.671,35 € 6.874,76
Busje Adoptie Woord en Daad € 700,00 € 747,20 € 638,07
Collecten Catechisaties € 20,00 € 13,85 € 39,25
Verkoop preken cd's € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giften Kerktelefoon € 0,00 € 0,00 € 0,00
Rente  € 5,00 € 9,31 € 2,63
Ouderenwerk € 500,00 € 894,10 € 307,25
Jeugdwerk € 0,00 € 0,00 € 0,00
Kerstfeest € 0,00 € 60,00 € 0,00
Bijbelpakketten Friedenstimme € 0,00 € 0,00 € 0,00
Collecten en giften hulp eigen gemeente  € 1.850,00 € 2.204,90 € 1.195,85
De Vluchtheuvel  € 0,00 € 0,00 € 0,00
       
Totaal baten (a) € 19.625,00 € 24.560,86 € 24.707,72
Lasten      
Giften  € 200,00 € 150,00 € 375,00
Zieken, geschenken & gemeente-act. € 1.350,00 € 1.353,22 € 1.326,14
Busje HHK Zending € 800,00 € 1.535,65 € 721,30
Woord en Daad kinderadoptie € 720,00 € 946,00 € 730,00
Evangelisatie  € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00
Doelgiften € 8.000,00 € 11.091,35 € 7.749,76
Catechisatie & Zondagsschool € 350,00 € 349,30 310,16
Kerk-telefoon € 1.750,00 € 1.662,92 € 1.659,38
Preken cd's  € 0,00 € 0,00 € 0,00
Kerstfeest  € 1.000,00 € 1.517,65 € 778,94
Bankkosten  € 250,00 € 213,21 € 250,12
Bijbelpakketten Friedenstimme € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ouderenwerk € 750,00 € 1.224,00 € 588,25
Jeugdwerk  € 400,00 € 178,50 € 0,00
Hulp eigen  gemeente € 2.000,00 € 1.532,45 € 200,00
De Vluchtheuvel  € 650,00 € 619,50 € 584,50
       
Totaal lasten (b) € 19.420,00 € 23.573,75 € 16.473,55
 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Kerkelijke bijdrage en collecten gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de diaconie ook nog (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd. Dit vindt plaats in de vorm van ondersteuning van particulieren en gezinnen, en van andere diaconale activiteiten en door middel van doorzending van gelden voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

De diaconie heeft geen opbrengsten uit en/of lasten van onroerende zaken. Zij heeft geen beheer of de beschikking over gebouwen.

   

ANBI-Informatie Diaconie HHG Schiedam versie 1 juni 2024

   
 
Naar de pagina ANBI-gegevens HHG Schiedam
 
Naar de pagina informatie & contact