Meditatie Kerkblad

 

 

 

Op deze pagina kunt u uit ons kerkblad de meest recente meditatie lezen.


Deze Mens was rechtvaardig…

‘Als nu de hoofdman over honderd zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, deze Mens was rechtvaardig,’ (Luk. 23 : 47)

Tegenover het kruis staat een hoofdman. Een centurio, een officier met de rang van kapitein of luitenant, die het commando voert over honderd soldaten. Wie is hij? Waar komt hij vandaan? Hoe is tot nog toe zijn levensloop geweest? We weten op al die vragen geen antwoord. Er is maar een dag uit het leven van deze man aan de vergetelheid ontrukt: die ene Goede Vrijdag... De dag waarop hij de leiding had bij het verhoor en de terechtstelling van Jezus van Nazareth. En wat een dag is dat geweest!
Laten we vooropstellen: die centurio is fout geweest. Hij heeft het toegelaten dat Jezus voor het Rechthuis werd bespot. Hij heeft het toegelaten dat de koningsmantel Hem om de schouders werd gehangen, dat de doornenkroon Hem op de slapen werd gedrukt, dat de rietstaf Hem in de hand werd gegeven. Hij heeft niet geprotesteerd toen Zijn kleren werden verdobbeld. Dat interesseerde hem allemaal niet. Hij had in zijn leven wel erger dingen meegemaakt. Want uiteraard heeft hij vaker toezicht moeten houden bij de voltrekking van een doodvonnis. Hij had er al zoveel zien sterven.
Maar vandaag was het toch anders dan anders. Alles was even merkwaardig. Oversten die meeliepen in de stoet. Vrouwen die weenden en klaagden. Geheimzinnige woorden die van het middelste kruis werden uitgesproken. Hij heeft ook de venijnige spot gehoord. Hij weet van het conflict tussen de overpriesters en Pilatus over het opschrift op het kruis. Hij heeft de drie-urige duisternis meebeleefd. En toen die aardbeving en het scheuren van de rotsen. Het was allemaal even geheimzinnig. Anderen waren ook wel even onder de indruk. Maar dat ging weer over. Hoe gaat dat, het is net als bij een zwaar onweer, dan zijn we even stil, maar als de bui overdrijft, durven we wel weer wat luidruchtiger te doen. Maar zo is de hoofdman niet. Hij roept: Waarlijk, deze Mens was rechtvaardig.” Volgens een andere Evangelist: Deze Mens was Gods Zoon.” Heeft hij het allebei gezegd? In elk geval: hij heeft erover nagedacht. Kan iemand die zo zijn lijden draagt, schuldig zijn? Als er zulke dingen gebeuren, zulke tekenen geschieden, is er dan niet iets bijzonders aan de hand? Als de hemel partij kiest voor een ter dood veroordeelde, kan hij dan een misdadiger zijn? Vandaar die uitroep: “Waarlijk, deze Mens was rechtvaardig.”
Is dat een uiting van waar geloof? Is die hoofdman tot bekering gekomen? We zullen die vraag nog even laten rusten. Een ding kunnen we van deze hoofdman leren: hij heeft zijn ogen, zijn oren open gehad. Hij heeft nagedacht, hij heeft zijn conclusies getrokken. En nu het middag is, staat hij anders tegenover het kruis dan vanmorgen.
Dat kan het begin zijn. Dat we gaan nadenken: Wie is God? Wie is Jezus? Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waarheen ben ik op weg? De hoofdman, een heiden, is al heel wat verder dan de overpriesters en de Schriftgeleerden, de verbondskinderen die zijn verhard in het kwaad. Niets maakt indruk op hen. Ze verzetten zich tot het uiterste. Maar de hoofdman heeft nagedacht. Hij heeft alles gadegeslagen, tot en met het sterven van Jezus. Hij is tot andere gedachten gekomen. Hij is Jezus met andere ogen gaan zien.
En wij? Wij weten veel meer dan die hoofdman. Wij hebben geen tekenen gezien, maar wij hebben Zijn Woord gehoord. Zijn we daarvan onder de indruk? Of zijn we nog dezelfde gebleven? Is er geen ommekeer in onze gedachtewereld gekomen? Dan is die hoofdman ons ver vooruit! Daar staat hij voor ons, als iemand die dwars tegen de gevestigde mening durft in te gaan. Tegen de overpriesters, tegen de Schriftgeleerden, tegen Kajafas en heel de Hoge Raad. Want die hebben allen gezegd: “Hij is des doods schuldig.” Alleen deze hoofdman zegt: Hij was rechtvaardig.”
Dat is de tweede keer vandaag uit de mond van een heiden. De vrouw van Pilatus zag het in haar droom. Deze hoofdman zegt het op klaarlichte dag en bij zijn volle verstand: Hij was rechtvaardig.
Ja, zegt u, maar dat betekent op zichzelf nog niets. Het is geen belijdenis als van Simon Petrus: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.” Het is misschien maar een vaag rechtsgevoel dat deze hoofdman bezielt. Natuurlijk, deze man is niet onderwezen in de religie van Israel. Niet onderlegd in de Schriften. Hij heeft geen voorstelling van het lijden en sterven van Christus. Hebben de discipelen dat soms wel? Een ding weet die hoofdman: Hij is een Rechtvaardige. Hij lijdt onschuldig. Dat had die ene moordenaar ook al gezegd: “Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.”

En nu een vraag. Waar haalt deze man dat vandaan? Kan ons verstand dat ontdekken? Of is het alleen de Heilige Geest Die ons dat leert? Bovendien, vergeten we een ding niet. Hij verheerlijkte God. En wat is dat, God verheerlijken? Dat is de Heere geven. wat Hem toekomt, waar Hij recht op heeft. Dat is voldoen aan onze bestemming. Want we hebben God Zijn eer ontroofd.
God verheerlijken, dat is Hem teruggeven wat we Hem ontstolen hebben. En wie dat doet, is dat een gelovige of niet? Zou iemand God kunnen verheerlijken en geen waarachtig geloof hebben?
Deze hoofdman, deze heiden is de eerste, die geschreven wordt op de rol waarop de Heere de volken schrijft. De eerste van de grote schare die niemand tellen kan. Dat is moedgevend voor buitenstaanders. Deze man verstaat alles nog niet. Hij heeft nog geen inzicht in het Borgwerk van Christus. Hij spreekt nog maar een vage geloofsbelijdenis uit. En toch, hij erkent deze gestorven Jezus als zijn Heere. Waar alle discipelen het laten afweten, daar kiest die hoofdman partij voor Hem.

Moedgevend Voor mensen die zeggen: Ik hoor er niet bij, ik sta er buiten, ik weet er zo weinig van, ik begrijp er zo weinig van. We leren alles niet op een dag. Maar bij het kruis van Christus is zoveel te leren!
En straks komt de Trooster, de Heilige Geest. Die zal ons alles leren. Die zal Christus verheerlijken. Dat is de vrucht van Christus’ dood. Dat Zijn Naam geloofd en geprezen wordt. Simson doodde in zijn sterven meer vijanden dan in zijn leven. Maar de stervende Christus heeft nog meer vijanden verslagen. Niet om te sterven, maar om te leven met Hem. Want lang voor Zijn sterven heeft Hij het gezegd: “Wanneer Ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal Ik ze allen tot Mij trekken.”

ds. W. van Gorsel
(Uit: Een God van eeuwig heil)

 

 

Uit ons kerkblad van februari / maart 2018