Meditatie Kerkblad

 

 

 

Op deze pagina kunt u uit ons kerkblad de meest recente meditatie lezen.


Gemeenschap met Christus

‘De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus?’ (1 Korinthe 10 : 16)

Tot de voorbereiding op het Heilig Avondmaal hoort ten eerste een opwekking van het verlangen. Men moet proberen een sterk verlangen in zich op te wekken om onder het volk van God, onder de feesthoudende menigte voor de Heere te mogen verschijnen. Om het goede van de uitverkorenen te aanschouwen, om zich te verblijden met het volk van de Heere, en zich te beroemen met Zijn erfdeel.
Hoe verlangde David daarnaar in Psalm 27 vers 4: ‘Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. En ook in Psalm 42 vers 3: ‘Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen?’

Hoe bedroefd was hij, als hij dit miste: ‘Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit: hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis, onder luide vreugdezang en lofliederen: een feestvierende menigte.’ (Psalm 42 : 5)
Laat ook uw begeerte hiertoe opgewekt worden. Laat mij toe om uw begeerte op te wekken en u aan te sporen. Overweeg de hemelse en vriendelijke nodiging van de Heere Jezus Zelf. Hij heeft u niet nodig, Hij kon wel aan u voorbijgaan en anderen nodigen. Maar nu zegt Hij tot u: ‘Kom, want alle dingen zijn gereed!’ En Hij laat Zijn nodiging met veel heilige redenen vergezeld gaan. Hij laat u in Zijn naam bidden of u toch wilt komen. En nog meer: Hij Zelf staat aan de deur en klopt, wachtend totdat u Hem opendoet en dat Hij met u Avondmaal houdt en u met Hem (Openbaring 3 : 20).
Dit erkende de bruid in Hooglied 5 vers 2: ‘Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem van mijn Liefste, Die aanklopte: Doe Mij open, Mijn zuster, Mijn vriendin, Mijn duif, Mijn volmaakte, want Mijn hoofd is vol dauw, Mijn haarlokken vol druppels van de nacht.’

Aangezien Hij u zo vriendelijk roept en nodigt tot Zijn gemeenschap, zou u dan weglopen of afblijven? Het Heilig Avondmaal is een openbare belijdenis van de Heere Jezus. De feesthoudende kerk komt er in het openbaar voor uit, en roept uit dat Jezus Christus de enige en volkomen Zaligmaker is, haar Hoofd en haar Heere. Zij houdt in gedachtenis dat Zijn lijden en sterven het enige zoenoffer is. Ze verkondigt de dood van de Heere als het enige fundament van vrede, troost en leven. Het is de weg van God om door het belijden van de Heere Jezus mensen te bekeren en Zijn kerk te vergaderen. Het is de eer die de Vader aan de Heere Jezus op Zijn lijden heeft toegezegd.
Een waar gelovige heeft liefde tot de Heere Jezus; waar liefde is, is begeerte om van de Beminde te zeggen: ‘’Zulk een is mijn Liefste, ja, zulk een is mijn Vriend.’ (Hooglied 5 : 16) De Heere Jezus let er nauwkeurig op wie zich niet schaamt voor Hem en wie begeerte heeft Hem te belijden, en met de kerk te zijn tot eer en lof van Hem. Aan hen belooft Hij dat Hij ze van Zijn kant zal belijden voor Zijn Vader, voor de engelen en voor de hele wereld.

In het Heilig Avondmaal oefent men gemeenschap met Christus. Daarnaar is toch al uw verlangen, daarin is toch uw leven, over het gemis daarvan is de ziel toch ontroerd? Daar verzekert de Heere Jezus de gelovigen van hun deel aan Hem en van Zijn liefde tot hen. Daar werkt de Heilige Geest doorgaans meer gevoelig. Hij toont hun aan de ene kant de beloften en de eigenschappen van degenen die hiervan erfgenamen zijn. Aan de andere kant toont Hij hun de genadegaven die aan en in hen gegeven zijn.

De gelovigen zien daarbij de tekenen in het Heilig Avondmaal aan als een zegel die hen ervan verzekert, dat ze werkelijk van Christus zijn en dat Christus van hen is. Hier werkt de Heilige Geest rechtstreeks, en getuigt met hun geest, dat zij kinderen van God zijn. Hij drukt in Woord en zegel de conclusie zo krachtig in hun hart, dat ze weten dat de Heere Jezus hen liefheeft. Daardoor wordt ook hun liefde tot Hem opgewekt en oefenen ze een nauwe gemeenschap met Christus. ‘De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? (1 Kor. 10 : 16) Hierdoor zou een gelovige opgewekt moeten worden tot het genieten van het Heilig Avondmaal.

Wilhelmus à Brakel (1635 - 1711)
Uit: Aan Christus’ tafel, uitgeverij Brevier

 

 

Uit ons Kerkblad van juni - juli 2021