Meditatie Kerkblad

 

 

 

Op deze pagina kunt u uit ons kerkblad de meest recente meditatie lezen.


Een bron in de woestijn

Mijn beste vriend, ik ken niet eens uw naam, maar ik denk dat ik wel iets ken van de toestand van uw ziel. Uw vriend is bij mij geweest en heeft mij iets verteld van uw gedachten. Ik schrijf daarom een paar regels om u aan te sporen op Jezus te zien en te leven. Lees Numeri 21 vers 9 en u zult uw ziekte en het geneesmiddel ervoor zien. U bent gebeten door de grote slang. Het gif van de zonde heeft zich door geheel uw hart verspreid, maar Christus is verhoogd aan het kruis, zodat u mag zien en leven. Kijk nu niet zolang en kwellend naar uw eigen hart en gevoel. Wat zult u daar anders vinden dan de beet van de slang? U bent in ongerechtigheid geboren en uw hele natuurlijke leven hebt u in de zonde doorgebracht. Hoe meer God uw ogen opent, hoe meer u zult voelen dat u in uzelf verloren bent. Dit is uw ziekte. Het geneesmiddel voor deze ziekte is: zie op Christus!
De heerlijke Zoon van God heeft verloren zielen zó liefgehad, dat Hij een lichaam aannam en voor ons stierf. Hij droeg onze vloek en gehoorzaamde de wet in onze plaats. Zie op Hem en leef. U hebt geen voorbereiding nodig en u hoeft zelf niets te proberen. U hebt geen plichten en ook geen inspanningen nodig. U hoeft slechts te zien en te leven. Lees Johannes 17 vers 3.
De weg om zalig te worden is om Gods hart te kennen en het hart van Jezus. Om tot leven gewekt te worden, moet u uw eigen hart kennen. Als u uw verloren staat wilt kennen, kijk dan in uw eigen hart. Zie wat een vuiligheid daar is: het vergeten van God, doodsheid en ongevoeligheid voor Zijn liefde. Als u geoordeeld wordt zoals u bent in uzelf, gaat u verloren. Om zalig te worden, moet u het hart van God en Christus kennen. Het hart van Christus wordt beschreven in de vier evangeliën. Zij vertonen Zijn medelijden met zondaren en het heerlijke werk dat Hij deed in hun plaats. Als u dat hart zou kennen zoals het is, dan zou u met Johannes uw moede hoofd op Zijn borst leggen. Sla voor één blik op uzelf tien blikken op Christus!
Lees Romeinen 15 vers 13 eens. Dat is mijn gebed voor u. U zoekt naar vrede door inspanningen, vrede in plichten of vrede in het reformeren van uw geest. Maar, lees in Zijn Woord! ‘De God nu der hoop vervulle u met alle blijdschap en vrede in het geloven.’ (Rom. 15 vers 13) Al uw vrede is te vinden  in het geloven van Gods Woord over Zijn Zoon. Als u eens een ogenblik uw eigen toestand helemaal vergeet en nadenkt over de heerlijke weg van zalig worden door Christus, gloeit er dan nooit eens een straal van vrede in uw hart? Behoud die vrede, het is de vrede in het geloven. Zie net zo rechtstreeks op Christus, als u soms naar de op- of ondergaande zon kijkt. Zie regelrecht op Christus. U vreest dat uw overtuigingen van zonde niet diep genoeg zijn geweest. Dit is geen reden om u bij Christus vandaan te houden. Uw hart zal pas echt verbroken zijn als u werkelijk in Christus bent (zie Ezechiël 16 : 25-31). Let op de volgorde: eerst sprenkelt God rein water op de ziel. Dit duidt erop dat we gewassen worden in het bloed van Christus. Daarna geeft Hij een nieuw hart. Als derde geeft Hij een doordringende herinnering aan vroegere zonden. Nu, de Heere geve u al deze dingen! Dat u gebracht mag worden, zoals u bent, tot het bloed van het Lam! Dat Hij uw hart, gewassen en gerechtvaardigd, veranderen zal. Hij geve u een zacht hart en Zijn Heilige Geest in uw hart. En zo geve Hij u een verbroken hart over uw vroegere zonden.
Lees ook Romeinen 5 vers 19 eens. Door de zonde van Adam zijn vele tot zondaars gemaakt. Wij hebben Adams zonden niet bedreven en toch komt de schuld ervan op ons. Wij hebben onze hand niet naar de vrucht uitgestoken en toch zijn de zonde en ellende voor onze deur gelegd. Op dezelfde manier worden door de gehoorzaamheid van Christus velen tot rechtvaardigen gesteld (Rom. 5 vers 19b). Christus is de Verheerlijkte Die in de plaats van velen stond. Zijn volmaakte kleed is voldoende om u te bedekken. U had niet de hand in Zijn gehoorzaamheid. U leefde niet toen Hij in de wereld kwam, leefde en stierf. En toch, in die volmaakte gehoorzaamheid mag u rechtvaardig voor God staan. Ik voel mij oneindig goddeloos in mijzelf. En toch, wanneer ik sta in Christus alleen, dan voel ik dat God geen zonde in mij ziet en mij vrijwillig liefheeft. Dezelfde gerechtigheid is vrij beschikbaar voor u. Ze zal net zo wit zijn en rein zijn voor uw ziel als voor de mijne.
O, slaap toch niet één nacht langer zonder deze gerechtigheid! Stem slechts toe om in Christus te zijn en niet in uw arme zelf. Ik moet u niet vermoeien. Nog één woord: Lees Openbaring 22 vers 17. Wat een heerlijke, zoete woorden! ‘Die wil, neme het water des levens om niet.’ Dit is de laatste nodiging in de Bijbel en het afscheidswoord aan een wereld van zondaren! Een ieder die wil, mag deze heerlijke weg van zalig worden aannemen. Kunt u het weigeren? Ik weet zeker van niet.
Beste vriend, laat u overtuigen door een medezondaar om het niet nog één moment uit te stellen. Zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. U zit, net als Hagar, in het bereik van de bron. Moge de Heere uw ogen openen en u allen laten zien wat in Christus te vinden is! Ik bid voor u, dat u Jezus geestelijk mag zien en verblijd zult zijn: dat u tot Hem zult gaan en rust zult vinden. Vaarwel. De uwe in de Heere

R.M. McCheyne

 

 

Uit ons Kerkblad van maart - april 2023