Meditatie Kerkblad

 

 

 

Op deze pagina kunt u uit ons kerkblad de meest recente meditatie lezen.


Het profetische Woord

‘En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de Morgenster opga in uw harten.’ (2 Petrus 1 : 19)

Wat is díe mens rijk gezegend die Gods Woord mag bezitten. Beseft u dat wel eens? Een van de eigenschappen van dat Woord is dat het betrouwbaar is, tot op de letter, tot op de punt en de komma. U kunt er vast van op aan wat God in Zijn Woord zegt. Het is het enige dat waarheid is, en dat een mens zekerheid kan geven over zijn toekomst. Al leunt heel de wereld tegen dit Woord aan om het van zijn plaats te krijgen, het te weerleggen of te verwerpen, het blijft staan als een granieten berg die niet van zijn plaats te krijgen is; het is zeer vast. Het Woord alleen kan een zondaar vastigheid geven omtrent zijn zaligheid. Want door dat Woord wil God zondaren het geloof schenken in de Heere Jezus, het enige en vaste Fundament waar een zondaar op kan bouwen.

Intussen vermindert alles in waarde. Alles devalueert. Niet alleen uw geld, ook uw gezondheid, uw wijsheid, ja uw leven. Behalve Gods Woord… Voor het geloof wordt het met de dag vaster. Het trekt alle grond onder mijn voeten weg om op Gods Woord mijn vaste hoop te zetten.
Het is een profetisch Woord. Niet alleen omdat het profeteert, het spreekt van dingen die gebeuren gaan, maar het wordt ook een profetisch Woord genoemd, omdat de hoge Majesteit daardoor in woorden spreekt die voor ons verstaanbaar zijn.
Een andere eigenschap van dit Woord is, dat het is als een lamp die haar licht verspreidt in een duistere omgeving. De wereldsituatie waarin de gemeente van Christus zich bevindt, is duister. Daarmee wordt de hopeloze situatie aangegeven waarin de wereld, die buiten God leeft, door de zonde is terechtgekomen. Daardoor is de nacht over wereld en mensheid gevallen. Zonde is: in de duisternis wandelen. De Bijbel noemt de zonden ‘werken der duisternis’. Het doen en laten der wereld kan geen daglicht verdragen. Zo de wereld is, zo is ons hart.
Een duistere plaats is een vuile en smoezelige plaats, met hoeken en gaten waar vuil en stof zich ophopen, waar nooit een mens komt. Een kamer waarvan je de deur het liefst voor anderen gesloten houdt. Wat er achter de gevel van ons leven afspeelt - Paulus zegt: wat heimelijk van hen geschiedt - is te schandelijk om te zeggen.

Echter, gaat het Woord open, dan krijg je er pas goed erg in wat er allemaal vanbinnen huist. Zoals in de stralen van de zon alle stofjes zichtbaar worden, zo maakt Gods Woord openbaar wat er vanbinnen aan stof en vuil huist. Die lamp legt alles onthullend voor je neer. Ontdekkend licht zorgt ervoor dat u voor God niets verbergen kunt. Gods Woord doet een boekje over u open. ‘Heere, ben ik dat? Zit dat allemaal in mijn hart?’ Verborgen zonden spoken er in rond. U zou niet graag willen dat op uw voorhoofd geschreven staat wat er in uw hart leeft. De lamp van Gods Woord laat er licht over schijnen. Voor Gods aangezicht wordt u wie u bent. Nu valt er niets meer toe te dekken. Niet om ons nog in diepere duisternis weg te stoten, maar de Heere wil dat we ermee voor de dag komen. “Mijn ongerechtigheden bedekte ik niet, mijn zonde maakte ik U bekend,” zei David, toen God de schijnwerper van het profetisch Woord op hem richtte. De Heere trekt door het licht tot het licht, Zijn wonderbaar licht.

Maar God laat Zijn kinderen niet in het donker. Waar het licht van de heldere profetie schijnt, laat het Woord niet alleen zien hoe donker de nacht is, maar is het tegelijk een voorbode van de aanbrekende dag. “Totdat…,” staat er. Dat klinkt hoopvol. Als antwoord op het gebed: “De morgen, ach wanneer?” “Totdat de dag aanlichte.” Het is niet in één keer licht. Het licht breekt geleidelijk door. Hoe meer u acht geeft op het Woord, hoe meer licht er over uw leven opgaat. Over uw duisternis. Ja! Maar ook over Gods wonderbaar licht. Beloften die schitteren als stralende sterren, geven hoop en moed. Zij nodigen tot geloof in Hem, Die zegt: “Ik ben het Licht der wereld.” “Want de opening van Uw woorden zal gewis, gelijk een licht het donker op doen klaren.”

U hebt niet te klagen over duisternis als u het Woord gesloten laat. De Heere wil met Zijn Woord en Geest net zo lang schijnen, totdat de Morgenster opgaat in uw hart. De morgenster is de voorbode van de dag. Een beeld van de profetie, die de dag van Christus aankondigt. Zij schijnt in de harten en verlicht mensen die in het donker staan. Christus is die blinkende Morgenster. De dageraad en de morgenster. Ze gaan op, waar wij ondergaan. Daar werkt het profetische Woord heen. God wil Christus in ons hart openbaren. De Morgenster verdrijft de nacht uit mijn gezicht. In het aangezicht van Jezus Christus laat God Zijn vriendelijk aangezicht zien. De zondenevels lossen in één keer op. De glans van het Goddelijk aangezicht straalt van liefde en geeft mij een vrede, die alle verstand te boven gaat. Daarom blijven we de ganse loop van ons leven op het Woord aangewezen, “…aangezien wij anders van alle zijden met duisternis omringd zijn.” (Calvijn). Daarom: “Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! Zij wandelen, Heere, in ‘t licht van ‘t Goddelijk aanschijn voort.”

ds. N. van der Want

 

 

Uit ons Kerkblad januari - februari 2020