De Gemeente

Kort historisch overzicht van de ontstaansgeschiedenis van de Hersteld Hervormde Gemeente Schiedam.
De Hersteld Hervormde Gemeente in Schiedam is ontstaan uit de samenvoeging van de Vrije Gemeente (later HHG Schiedam - Plantagekerk) en de Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag (later HHG Schiedam - Accent College) te Schiedam.

De Vrije Gemeente (Stichting 1618-1619)
Officieel was de naam van deze Vrije gemeente: Stichting tot instandhouding ener kerkgemeenschap te Schiedam ter verbreiding van de Gereformeerde Leer volgens de Synode van 1618-1619.
De gemeente, die sinds 1905 bestond, hield oorspronkelijk jarenlang haar diensten in de kerkzaal in de Boterstraat in Schiedam. In 1955 werd van de Gereformeerde Kerk in Schiedam de Plantagekerk gekocht aan de Lange Nieuwstraat. Daar ontleende de gemeente later ook haar bijnaam Plantage-gemeente aan.
Ds. H. Hofman was van 1929 tot midden 1975 verbonden als voorganger en later als eigen predikant aan de gemeente. In 1981 kreeg de gemeente weer een eigen predikant in de persoon van ds. W. Hoogendijk. Hij diende de gemeente vanaf 1981 tot aan zijn overlijden begin 1986. In die tijd veranderde het ”stichtingsbestuur” in een kerkenraad. Door het plotseling overlijden van ds. W. Hoogendijk werd de gemeente weer herderloos en bleef zij twaalf jaar vacant. In januari 1998 werd ds. N. Van der Want predikant van de gemeente, hij diende deze tot begin januari 2011. In de vacante periode van 1986 t/m 1998 gingen ook predikanten uit de Nederlandse Hervormde Kerk voor.
Na de voltooiing van het Samen-op-Wegproces in 2004, spraken de gemeente, de kerkenraad en de toenmalige predikant ds. N. van der Want uit zich te willen aansluiten bij de Hersteld Hervormde Kerk (HHK). Op 14 september 2009 is de Vrije Gemeente toegetreden tot de Hersteld Hervormde Kerk. Het breed moderamen van de classis West van de HHK verleende daartoe zijn goedkeuring.
Omdat er in Schiedam al een Hersteld Hervormde Gemeente was, ging de Plantagekerk verder als zelfstandige buitengewone wijkgemeente binnen de HHK te Schiedam, onder de naam Hersteld Hervormde Gemeente Schiedam - Plantagekerk.

De Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag
De Hersteld Hervormde Gemeente Schiedam - Accent College was oorspronkelijk een vereniging. Deze vereniging werd in 1920 opgericht als Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag (HEGG). De reden lag in het feit dat meerdere leden van de Hervormde Gemeente Schiedam verontrust waren over de prediking. Men wilde erkende diensten, zonder zich los te maken van de plaatselijke Hervormde Gemeente. De voorgangers die uitgenodigd werden, behoorden tot de Gereformeerde Bond binnen de Hervormde Kerk.
De HEGG kreeg op 13 april 1954 Koninklijke goedkeuring. De gemeente heeft op veel verschillende plaatsen in Schiedam de diensten mogen houden. Vanaf 1957 werden de middagdiensten in één van de Hervormde kerkgebouwen gehouden.
5 april 1970 was een bijzondere datum. Toen mocht ds. A. Kastelein ten dienste van de HEGG drie ouderlingen en drie diakenen bevestigen. Hierdoor kondenvoortaan ook de sacramenten binnen de gemeente bediend worden. Tot het beroepen van een eigen predikant heeft het om financiële redenen niet kunnen komen, de draagkracht hiervoor was te klein. Wel hebben diverse predikanten vanuit de Gereformeerde Bond zorg gedragen voor het werk van pastoraat, catechese en Bijbelkring. In de laatste periode waren dit o.a. ds. A. Kastelein, ds. W.H. van Kooten, W.L. Kamerling, ds. D.A. Snijder, ds. G.H. van Kooten en dr. P. Buitelaar.
In maart 2006 werd de vereniging – na een officiële stemming door de leden – opgeheven en werd besloten om als zelfstandige gemeente binnen de Hersteld Hervormde Kerk verder te gaan. In maart 2009 werd ds. J. Koppelaar uit Abbenbroek aan de gemeente verbonden voor het pastorale werk. Ook na de samenvoeging met de HHG/Plantagekerk bleef hij dit werk voortzetten. Naast het pastorale werk ging hij later ook de Bijbelkring leiden. Deze werkzaamheden heeft hij gedaan totdat de gemeente in 2013 een eigen predikant kreeg.
Op zondag 26 juni 2011 hield de gemeente haar laatste diensten in het Accent College en de Grote of St. Janskerk van Schiedam waar de gemeente decennia lang de erediensten mocht houden.

De huidige Hersteld Hervormde Gemeente te Schiedam
Zoals hierboven al vermeld waren er vanaf september 2009 twee zelfstandige Hersteld Hervormde Gemeenten in Schiedam. Vanaf die tijd voerden beide gemeenten overleg met als doel om op termijn de twee gemeenten samen te voegen. Hiervoor werd een centrale kerkenraad benoemd die regelmatig bijeen kwam. In de centrale kerkenraad namen de kerkenraden van beide gemeenten deel. Op een gelijktijdige maar afzonderlijk gehouden gemeenteavonden werd doorbeide gemeenten unaniem besloten dat men verder wilde gaan als één gemeente.
Vooruitlopend op de officiële samenvoeging werd besloten om vanaf 3 juli 2011 gezamenlijk de kerkdiensten te houden in de Plantagekerk aan de LangeNieuwstraat. Op zondagmorgen 3 juli 2011 ging de toenmalige consulent van beide gemeenten, ds. L.W.Ch. Ruijgrok, voor in deze bijzondere kerkdienst.
Per 1 mei 2012 zijn de beide voormalige gemeenten officieel samengevoegd en staan nu geregistreerd als één kerkelijke gemeente met één kerkenraad.
De kerkenraad en gemeenten zijn dankbaar dat met deze stap de kerkelijke eenheid in Schiedam verder gestalte heeft gekregen.

Op 12 april 2013 werd een beroep uitgebracht op kandidaat L. Krooneman te Elst, die dit beroep vervolgens ook mocht aannemen.
Op woensdagmiddag 11 september 2013 werd kandidaat Krooneman bevestigd tot predikant van de HHG te Schiedam.
De bevestigingsdienst werd geleid door ds. R. van Kooten uit Apeldoorn. Hij bediende het woord uit Romeinen 10 vers 13 t/m 16. Aan de handoplegging namen naast de bevestiger deel: ds. G.J. van Asperen, ds. W.J.C. van Blijderveen, ds. G.A. van den Brink, ds. W.J. van den Brink, ds. B.A. Dubbeldam, ds. J.W. van Estrik, ds. P.C. Hoek, ds. J. Koppelaar, ds. Joh. Post, ds. A.A.F. van de Weg, ds. A.J. Schalkoort, en de CGK predikant ds. C.J. Droger.
’s Avonds deed ds. Krooneman intrede met een preek over 1 Johannes 1 vers 1 t/m 4. Na de dienst werd de predikant toegesproken door: burgemeester C.H.J. Lamers van Schiedam, ds. C.J. Droger (namens de CGK van Schiedam en Vlaardingen), ds. G.A. van den Brink uit Kralingseveer-Rotterdam (als consulent en namens de classis West), en ouderling J. Kroos (namens kerkenraad en gemeente).